Om ljudnivån på arbetsplatser

Det är viktigt att kunna få arbeta i en bra arbetsmiljö. Detta är något som beror på flera olika aspekter, men här tänkte vi specifikt fokusera på ljudnivån och hur denna påverkar arbetare.

Man behöver knappast påpeka att en acceptabel ljudnivå beror väldigt mycket på vilket typ av arbete det handlar om. Vad som kan sägas vara acceptabelt på en byggarbetsplats kan knappast jämställas med ett bibliotek. Men vad man alltid bör sträva efter är att förhindra buller till den utsträckning det är möjligt och se till att den upplevda ljudnivån inte negativt påverkar de som måste jobba i den.

Arbetsgivaren har som ansvar att undersöka arbetsförhållanden och bedöma riskfaktorer som kan utsätta arbetare för buller i arbetet. Det finns tydliga krav på bullernivåer, både för daglig exponering, ljudtrycksnivåer och impulstoppvärden som måste tas i åtanke. Om nivåerna överskrider dessa värden måste arbetsgivaren vidta åtgärder omgående.

Den vanligaste och enklaste åtgärden är så klart att se till att arbetare har hörselskydd, av en eller annan sort. Olika hörselskydd dämpar dock olika mycket och det är viktigt att se till att det hörselskydd som används faktiskt sänker den upplevda ljudnivån under de gränsvärden som Arbetsmiljöverket har satt.

De mer avancerade varianterna klarar av att sänka ljudet av buller men kan samtidigt förstärka lägre ljud, som till exempel konversationen man har med personen framför en. Men dessa kan bara skydda upp till en viss gräns. På de mest högljudda arbetsplatserna kommer all ljud att dämpas för att skydda bäraren.

Då får man istället välja överförd kommunikation som komradio. Många varianter förlitar sig fortfarande på att plocka upp ljudvågor genom en mikrofon, vilket kan vara problematiskt i riktigt högljudda situationer. En lösning på detta har varit mikrofoner som kan plocka upp vibrationerna som skapas i kroppen av att man pratar istället för själva ljudvågorna. Problemet är att dessa mikrofoner kräver väldigt precis placering, och de hamnar inte alltid bekvämt till. Men för att skydda hörseln är det ett pris som är värt att betala.

Men det går även att arbete mer förebyggande än bara försöka sänka den ljudnivå som uppstår från arbetet. Detta kan göras på flera olika sätt:

  • Om möjligt kan man välja en tystare arbetsmetod.
  • Se till att införskaffa så tyst arbetsutrustning som möjligt.
  • Vidta bullerminskande åtgärder på maskiner och platser där annat arbete sker.
  • Utbilda arbetare för att veta hur de kan använda utrustningen på ett sådant tyst sätt som möjligt.
  • Använda ljudadsorberande material på väggar och tak.
  • Bygga in utrustning som orsakar bullret.
  • Skilja alla bullrig verksamhet från tyst sådan.
  • Rotera arbetet så att inte enskilda personer utsätts för buller konstant.
  • Se till att underhålla utrustning så att inte buller ökar med tiden.